Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στους Χώρους Εργασίας
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών στην εργασία της , εγκρίθηκαν και αναγνωρίζονται απο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διατείθενται επίσης σε όλη τη Βρετανική και Ιρλανδική επικράτεια σύμφωνα με τις οδηγίες 1981, υπό την εποπτία του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Health and Safety Executive).

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις σχετικές διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία, παρέχουμε ειδική και πιστοποιημένη εκπαίδευση για την παροχή πρώτων βοηθειών σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες της Ελλάδος και της Κύπρου.

Ασφάλεια στην εργασία - Ελλάδα
Βάσει του ΝΟΜΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3850 της 28.05.2010 σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος της Ελλάδος και του «ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος νόμου:

Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια, εκπαιδεύσεις καθώς και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Κατ'εφαρμογή της παραγράφου 1, Ο εργοδότης θα πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Ασφάλεια στην Εργασία - Κύπρος
Τα θέματα πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας ρυθμίζονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009. Οι διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών τίθενται σε πλήρη εφαρμογή στις 15 Μαΐου 2010.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί επιβάλλουν όπως οι πρώτοι βοηθοί εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία και κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Παροχέα πρώτων βοηθειών.

Η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία περιλαμβάνει 2 Προγράμματα Κατάρτισης. Το 18ώρο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» και το 6ώρο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά».

Ο εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που έχουν αναφερθεί, καθορίζει σε ποιο από τα παραπάνω προγράμματα θα εκπαιδευτεί ο κάθε πρώτος βοηθός του.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Έχοντας μελετήσει και διαπιστώσει τη σοβαρή έλλειψη γνώσεων στην παροχή πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας και απευθυνόμενοι ειδικά στο κοινό των εργαζομένων, παρέχουμε ολοκληρωμένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών στην εργασία, σε όλους τους απασχολούμενους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Παρέχοντας τα ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα "Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία" και "Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά", μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση προσαρμοσμένη ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα δύο προγράμματα αναλυτικά:

 • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - 3 ημέρες / 18 ώρες
 • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - 1 ημέρα / 6 ώρες

Επιδότηση Εκπαίδευσης - Ελλάδα
Oι εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στους Χώρους Εργασίας, διεξάγεται και με τη χρήση της επιδότησης προς επιμόρφωση εργατικού δυναμικού, Λ.Α.Ε.Κ. 0.45% του Ο.Α.Ε.Δ.

Επιχορήγηση Εκπαίδευσης - Κύπρος
Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στην εργασία επιχορηγείται απο την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Αν.Α.Δ) της Κύπρου.

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
Το πρόγραμμα "Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία" είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σχετικό υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες ενώ η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 ώρες.

Διδάσκονται οι εξής ενότητες και δεξιότητες:

 • Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
 • Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
 • Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται στους χώρους εργασίας.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.
 • Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:
 • Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Βασικές γνώσεις πνιγμονής
 • Καρδιακή Ανακοπή
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κρίση επιληψίας
 • Αιμορραγία
 • Εγκαύματα
 • Σωματική Καταπληξία
 • Αιφνίδιες δηλητηριάσεις
 • Αναφυλακτικό Σοκ
 • Κακώσεις των οστών, μυών και αρθρώσεων
 • Κακώσεις στη σπονδυλική στήλη
 • Τραύματα θώρακος
 • Τραύματα οφθαλμών
 • Μικρά τραύματα και πληγές
 • Εγκεφαλικό
 • Άσθμα
 • Διαβήτης

Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξέταση η οποία διεξάγεται από ανεξάρτητο εξεταστή της Rescue Training International.

Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις παραλαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης Γνώσης από τη Rescue Training International, με τίτλο ''Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία'' με ισχύ τριών (3) ετών.
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Επείγοντα Περιστατικά
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - επείγοντα περιστατικά" είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 6 ώρες και αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους εργοδότες που δεν μπορούν να διαθέσουν πολλές ώρες προς εκπαίδευση.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κυριότερα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά καθώς επίσης διδάσκεται η αντιμετώπισή τους. Συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
 • Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
 • Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τηδιαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.
 • Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:
 • Βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)
 • Πνιγμονή
 • Καρδιακή προσβολή.
 • Αναίσθητος πάσχοντας.
 • Επιληψία
 • Αιμορραγία.
 • Καταπληξία.
 • Περιποίηση μικρών τραυμάτων και πληγών.
 • Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες χωρίς τη διενέργεια εξετάσεων παραλαμβάνουν από τη Rescue Training International Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με τίτλο ''Πρώτες Βοήθειες στην εργασία - Επείγοντα Περιστατικά'' το οποίο ισχύει για 3 χρόνια.
 • Επιλεκτικά διδάσκονται ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής και η χρήση Οξυγόνου, ενότητες για τις οποίες χορηγείται ξεχωριστό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία
Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στην εργασία της Rescue Training International αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πιστοποιητικά πρώτων βοηθειών που εκδίδονται με το πέρας της εκπαίδευσης, ισχύουν για τρία χρόνια. Με την παρέλευση της τριετίας αυτά θα πρέπει να ανανεώνονται.

Διαδικασία Ανανέωσης Πιστοποιητικών

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - 18 ώρες / 3 ημέρες:
Το 18ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών της εργασία, θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Η ανανέωση επιτυγχάνεται με επαναληπτική εκπαίδευση διάρκειας 12 ωρών, όπου και το πιστοποιητικό τίθεται πάλι σε ισχύ τριών ετών.

Η δεύτερη ανανέωση του πιστοποιητικού (με το πέρας 6 ετών) επιτυγχάνεται πάλι με την περάτωση εκπαίδευσης 12 ωρών και ισχύει για τρία ακόμη έτη.

Με την παρέλευση 9 ετών η εκπαίδευση θα πρέπει να επαναληφθεί απο την αρχή, στην αρχική της διάρκεια των 18 ωρών.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διαδικασία της γραπτής και πρακτικής εξέτασης ισχύει κανονικά.

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά / 6 ώρες:
Το 6ωρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών στην εργασία θα πρέπει επίσης να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Η ανανέωση του πιστοποιητικού επιτυγχάνεται με την επανάληψη της εκπαίδευσης, διάρκειας 6 ωρών.

Με την επανάληψη της εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό τίθεται και πάλι σε ισχύ τριών ετών.

Η ετήσια επανάληψη εκμάθησης δεξιοτήτων με διάρκεια 3 ωρών συστήνεται, χωρίς να υφίσταται ως προϋπόθεση από τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού.


Ανανέωση Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία
Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στην εργασία της Rescue Training International αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πιστοποιητικά πρώτων βοηθειών που εκδίδονται με το πέρας της εκπαίδευσης, ισχύουν για τρία χρόνια. Με την παρέλευση της τριετίας αυτά θα πρέπει να ανανεώνονται.Δημοφιλή Άρθρα

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε...

22 Σεπτεμβρίου 2014

Τιμές Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Πρώτων ΒοηθειώνΟι τιμές των...

22 Σεπτεμβρίου 2014

Προγράμματα Εκπαίδευσης Πρώτων ΒοηθειώνΗ αντιμετώπιση αναπάντεχων...

22 Σεπτεμβρίου 2014

Hellenic Rotors has great experience in aerial work flights. Our...

23 Νοεμβρίου 2012

  Hellenic Rotors offers brokerage and consulting services to...

23 Νοεμβρίου 2012

Hellenic Rotors
Πάντα Μπροστά Πάντα Ψηλά!